REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CLOVIN SKLEP PRODUCENTA

I

Wprowadzenie

1. Sprzedawca – Clovin Spółka Akcyjna z siedzibą w Czyżewie przy ulicy Zarzecze 14, 18-220 Czyżew, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000338658, NIP 7221609039, REGON 200305532, kapitał zakładowy 5.100.000,00 zł, sklep@clovin.com.pl,tel. 784 095 929

2. Sklep – sklep internetowy Clovin sklep producenta prowadzony przez Sprzedającego pod adresem sklep.clovin.com.pl

3. Klient – podmiot, który złożył Zamówienie, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.

4. Klient konsument – osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, dokonująca zakupów niezwiązanych z prowadzonym profilem działalności. Profil działalności określany jest poprzez rejestr w CEIDG.

5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zmianami),

6. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

7. Towar/Produkt – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

8. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta Sprzedającemu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

9. Użytkownik – podmiot zakładający oraz posiadający indywidualne Konto.

10. Konto – konto określone unikalnym identyfikatorem (loginem) oraz hasłem, zakładane przez Użytkownika w czasie rejestracji.

11. Usługa prowadzenia Konta – nieodpłatna usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Klienta droga elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie.

12. Login – adres e-mail Klienta. Jest podawany podczas tworzenia Konta przez Klienta.

13. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Konsekwencje ujawnienia loginu i hasła osobom trzecim przez klienta ponosi klient.

14. Umowa prowadzenia Konta – umowa zawarta pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem, na mocy której Sprzedający świadczy na rzecz Użytkownika Usługę prowadzenia konta.

15. Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

16. Komunikator – chat dostępny na stronie sklepu

17. Rejestracja Zamówienia – informacja wysłana do Klienta, że jego Zamówienie wpłynęło i zostało zarejestrowane.

18. Potwierdzenie Realizacji Zamówienia – informacja wysłana do Klienta, że jego zamówienie zostało przyjęte do realizacji, określająca rodzaj Towaru, cenę , koszty wysyłki, dodatkowe koszty Zamówienia.

19. Dostępność Towaru – znajdowanie się Towaru na magazynie Sprzedającego w chwili umieszczania przez Sprzedającego informacji o Towarze na Stronie internetowej.

20. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

II

Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Clovin sklep producenta, składania zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym Clovin sklep producenta, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Umowa sprzedaży towarów jest zawierana zgodnie z prawem polskim.

3. Podane ceny towarów oraz wysyłki są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

4. Sprzedaż i wysyłka jest realizowana wyłącznie na terenie Polski.

5. Zdjęcia produktów prezentowanych w sklepie internetowym mają charakter poglądowy.

6. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz jest to zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

7. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. XII Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

8. Sklep internetowy może dokonać zmiany regulaminu. Wobec zamówień złożonych przez klienta stosuje się ten regulamin, który obowiązywał w momencie jego składania.

9. Każda zmiana regulaminu będzie publikowana na stronie sklep.clovin.com.pl w zakładce Regulamin.

10. Do korzystania ze Sklepu Internetowego Clovin sklep producenta, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

III

Umowa prowadzenia Konta

Celem złożenia Zamówienia Kupujący może skorzystać z Usługi prowadzenia Konta.

W celu założenia Konta Użytkownik dokonuje rejestracji za pośrednictwem odpowiedniego formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie internetowej.

Z chwilą aktywacji Konta (pierwszego logowania) dochodzi do zawarcia Umowy prowadzenia Konta.

Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy prowadzenia konta, w każdym czasie. W celu rozwiązania Umowy prowadzenia konta Użytkownik powinien dokonać dezaktywacji Konta poprzez usunięcie Konta w profilu Kupującego.

Sprzedającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy prowadzenia konta w przypadku ujawnienia przez Sprzedającego okoliczności podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych lub podejmowania przez Użytkownika w ramach korzystania z Konta działań sprzecznych z prawem.

Z chwilą dezaktywacji Konta dochodzi do rozwiązania Umowy prowadzenia konta.

IV

Przyjmowanie zamówień

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient akceptuje niniejszy Regulamin poprzez zaznaczenie „Akceptuję warunki Regulaminu” przed złożeniem Zamówienia.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej sklep.clovin.com.pl oraz w przypadku usterek w sklepie lub innych trudnościach na adres sklep@clovin.com.pl , 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

W celu złożenia zamówienia należy:

zalogować się do Sklepu Internetowego Clovin sklep producenta lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;
wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia,
wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);
wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu
wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia,

3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość nie Przyjęcia Zamówienia do realizacji w szczególności gdy:

a. Klient nie uregulował zobowiązań wobec Sprzedającego lub naruszył postanowienia umowne w ramach wcześniej realizowanych transakcji lub transakcji aktualnej.

b. Towar zamówiony przez Kupującego jest niedostępny,

c. Sprzedający ze względu na awarię któregokolwiek z systemów nie ma możliwości technicznych do przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu.

Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia umowy sprzedaży, złożonej przez Klienta.

Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 5. powyżej oraz poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentu potwierdzającego zakup towaru – fakturę VAT. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

V

Realizacja zamówień

1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

a. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze – rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,

b. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie na koncie bankowym Sprzedającego.

2. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu – w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:00 do 16:00. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

4. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

a. telefon – 784-095-929

b. e-mail – sklep@clovin.com.pl

c. komunikator – chat dostępny na stronie sklepu

d. adres korespondencyjny – ul. Kaszmirowa 1, Białystok 15-680.

5. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.

6. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta przesłanej na adres sklep@clovin.com.pl lub na adres korespondencyjny.

7. Zamówienia można anulować w chwili gdy nie jest ono przekazane do realizacji wysyłając informację e-mailem albo telefonicznie podając numer zamówienia. Fakt anulacji zamówienia potwierdza każdorazowo obsługa sklepu telefonicznie lub wysyłając wiadomość e-mail z potwierdzeniem anulacji.

8. Zamówienie może być realizowane częściami, jeżeli Klient wyrazi na to zgodę.

VI

Formy płatności

1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

a. za pobraniem – przy odbiorze przesyłki

b. przelewem na rachunek bankowy: 05 1750 1080 0000 0000 4157 4151

c. w siedzibie sklepu – gotówką – przy odbiorze przesyłki

d. Przelewy24

Operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.

VII

Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

1. Zamówienie jest dostarczane na terenie całego kraju przez firmę kurierską DPD oraz InPost. lub spedycję drogową PEKAES. Koszt wysyłki zamówionego towaru jest zależny od wagi i gabarytu towaru.

2. Zasady odbioru Towaru określa przewoźnik.

3. Przy odbiorze osobistym klient odbiera zamówiony towar po wcześniejszym uzgodnieniu w w siedzibie firmy Clovin przy ulicy Zarzecze 14, 18-220 Czyżew. Należność za zakupiony Towar klient reguluje w momencie jego odbierania i w tym wypadku możliwa jest płatności wyłącznie gotówką. Istnieje możliwość odbioru towaru wcześniej zamówionego i opłaconego przelewem.

4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 7 dni roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych do pracy). Na czas realizacji zamówienia składa się czas przeznaczony na skompletowanie towarów do zamówienia oraz przewidywany czas dostawy.

5. Koszt dostawy zgodnie z aktualnym cennikiem.

6. Przy zamówieniach, waga których będzie przekraczać 90 kg (tj. 3 standardowe paczki DPD) Sklep zastrzega sobie prawo do wysyłki zamówienia na palecie i doliczenia opłat za wysyłkę palet. O wysokości dodatkowych opłatach wynikających z przekroczenia wagi 3-standardowych paczek Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez e-mejl. Zamówienie zostanie przekazane po wyrażeniu przez klienta zgody na poniesienie dodatkowej opłaty.

7. Przed odbiorem przesyłki u kuriera klient powinien sprawdź, czy opakowanie przesyłki nie jest uszkodzone lub nie było otwierane. Jeżeli zachodzi obawa, że przesyłka mogła zostać uszkodzona lub zachodzi podejrzenie kradzieży jej zawartości, należy przy odbiorze, w obecności kuriera spisać protokół szkody, który jest podstawą do rozpatrywania reklamacji. Nie należy przyjmować paczek uszkodzonych lub naruszonych.

8. Koszty przesyłki Towaru i inne zaakceptowane w formularzu Zamówienia koszty ponosi Kupujący.

9. Koszty przesyłki Towaru i inne koszty zostaną wskazane na formularzu Zamówienia i doliczone do płatności Kupującego za Towar.

W przypadku zwrotu przesyłki do Sprzedającego związanego z niemożliwością jej doręczenia na adres wskazany przez Kupującego z przyczyn niezawinionych przez Sprzedającego koszt powtórnego nadania zamówionego Towaru wynosi 25 zł za każdą paczkę. Kwota ta wynika z kosztów ponoszonych przez Sprzedającego, na które składają się koszt przesyłki powrotnej oraz koszt kolejnego nadania.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego, lub niepełnego adresu dostawy.

VIII

System rabatowy

1. Przyznane rabaty i promocje nie sumują się.

2. W przypadku uzyskania kilku rabatów naliczany będzie rabat najwyższy.

3. Rabat jest liczony od kwoty brutto każdego z zamówionych produktów.

4. Rabat nie dotyczy kosztów przesyłki.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w sposobie naliczania rabatów i cen promocyjnych.

6. Zmiany w naliczaniu rabatów i cenach promocyjnych nie dotyczą wcześniej złożonych przez Klienta zamówień.

IX

Reklamacja

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.

3. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

4. Sprzedający w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

5. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

6. Sklep nie przyjmuje telefonicznie reklamacji. Reklamacje w formie pisemnej należy kierować na adres korespondencyjny sklepu ul. Kaszmirowa 1, Białystok 15-680 lub na adres e-mail sklep@clovin.com.pl

7. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w części I ust. 1 niniejszego regulaminu.

X

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: sklep@clovin.com.pl

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej.

4. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy ul.Zarzecze 14, 18-220 Czyżew.

6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) przy czym jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

(2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

(3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

(4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

(5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

(6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

(7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

(8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

(9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

(10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

(11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

(12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

(13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

(14) Jeżeli klient sklepu internetowego kwalifikuje się jako Klient-konsument to posiada on prawa przysługujące konsumentowi.

(15) Klient kwalifikowany jest jako Klient-konsument w momencie w którym dokona zakupu towaru, który nie jest bezpośrednio związany z profilem jego działalności.

(16) Sprzedający ma obowiązek dokonania zwrotu na rzecz klienta-konsumenta jeżeli zakupiony towar nie jest związany z profilem działalności klienta-konsumenta określonym w rejestrze CEIDG.

XI

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Clovin Spółka Akcyjna z siedzibą w Czyżewie przy ulicy Zarzecze 14, 18-220 Czyżew, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000338658, NIP 7221609039, REGON 200305532, w dalszej części zwany Administratorem

2. Udostępnienie danych osobowych Kupującego odbywa się na podstawie wyrażonej przez niego zgody poprzez wyraźne działanie potwierdzające tj. złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”).

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail odo@clovin.com.pl

4.Dane osobowe Użytkownika oraz Kupującego mogą być przetwarzane na podstawie:
a) niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), odrębnie dla celu:

  • realizacji zakupów – składania zamówień

  • rejestracji konta Klienta 

b) obowiązku prawnego w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji zgłoszonych reklamacji;

c) zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), odrębnie dla celu:

  • wyboru preferowanej formy przekazywania informacji  marketingowych;

  • zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które ma na celu przygotowanie oferty uwzględniającej specjalne rabaty i promocje;

d) prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla celu:

  • marketingu produktów i usług dostępnych w CLOVIN S.A. w tym w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych. Profilowanie danych ma na celu badanie preferencji zakupowych Klientów oraz w ramach opieki nad nimi – przygotowanie oferty produktów lub usług uwzględniającej preferencje zakupowe;

  • przeprowadzania badania opinii Klienta, na podstawie udzielonych odpowiedzi w ankiecie, gdzie uzasadnionym interesem jest doskonalenie jakości obsługi i świadczonych usług;

  • kontaktu – udzielenia informacji, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania;

  • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;

e) obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych.

5. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: podmiotom świadczącym usługi kurierskie oraz podmiotom świadczącym usługi związane z prowadzeniem badań jakościowych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

6. Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane m. in.: firmie ubezpieczeniowej, bankom, firmie świadczącej usługę serwisowania sprzętu oraz usługi pogwarancyjne (w przypadku dokonania zakupu dodatkowej usługi np. usługi serwisowej lub ubezpieczenia zakupionego sprzętu), producentom i autoryzowanym serwisom (w przypadku realizacji zgłoszonej reklamacji) oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe. Twoje dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

7. Dane zebrane w celu rejestracji konta Klienta lub realizacji zakupów – składania zamówień, będą przetwarzane przez okres realizacji zakupów i funkcjonowania konta (jedynie w przypadku wybrania w koszyku zakupowym opcji „Zarejestruj się). Dane osobowe będą przetwarzane również przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych. Twoje dane przetwarzane w celu przeprowadzania badania opinii Klienta będą przetwarzane w czasie trwania prowadzonego badania, w tym analizy jego wyników.  

8. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jeżeli zostanie do niego zgłoszony sprzeciw wobec tego typu przetwarzania danych. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, dane będą przechowywane do momentu jej wycofania.

9. Kupujący oraz Użytkownik mają prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym do profilowania danych;

c) w przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest zgoda, w związku z jej dobrowolnością, możesz ją w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem;

d) przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie danych przetwarzanych na podstawie obowiązku prawnego oraz wykonania umowy i podjęcia działań przed jej zawarciem, niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych niezbędnych do kontaktu, w tym wysyłki informacji marketingowych, uniemożliwi kontakt oraz dostarczenie materiałów marketingowych za pośrednictwem e-mail lub telefonu.

11. W celu realizacji swoich uprawnień skontaktuj się z Administratorem bezpośrednio lub za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, do którego kontakt został podany powyżej.

12. Jeżeli Użytkownik, Kupujący lub osoba trzecia uzna, że Administrator naruszył swoim działaniem przepisy ochrony danych osobowych, przysługuje mu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na takie działanie Administratora. 

13. Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze Strony Sklepu Użytkownik lub Kupujący akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają Usługodawcy świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies przez Usługodawcę na Stronie Sklepu można znaleźć w Polityce Prywatności oraz Polityce Prywatności Cookies.”

XII

Korzystanie z funkcji chat z doradcą IT zgodnie z art. 6, par. 1, lit f RODO

By zapewnić większy komfort korzystania z naszych usług oferujemy funkcję chatu „Pytania?”. Pozwala ona na uzyskanie porady przed dokonaniem zakupu na naszej stronie internetowej. Cały proces rozmowy na chacie jest anonimowy. Dane osobowe klienta nie są notowane w logach. Doradca klienta również nie posiada dostępu do danych klienta. W celu poprawy jakości naszego kontaktu z klientem na chacie, zapisujemy wpisy jedynie w celach szkoleniowych. Zapisy te są kasowane po analizie.

XIII

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Użytkowników nie będących konsumentami

Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

XIV

Postanowienia końcowe

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu sklep.clovin.com.pl.

3. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie

obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

5. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

XV

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR, elektronicznej platformy służącej do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL